Szerzej o edukacji globalnej

U podstaw edukacji globalnej leży przekonanie, że ludzi żyjących w różnych krajach i na różnych kontynentach łączą wzajemne zależności, a współczesne problemy międzynarodowe dotyczą nas wszystkich, ponieważ każdy a wpływ na to, w jakim świecie żyjemy.

Według definicji Ministerstwa Spraw Zagranicznych, edukacja globalna to edukacja, która ma na celu podniesienie świadomości i poszerzenie wiedzy polskiego społeczeństwa na temat międzynarodowego rozwoju, ułatwia zrozumienie globalnych współzależności pomiędzy społeczeństwami krajów rozwiniętych a społeczeństwami krajów rozwijających się i przechodzących transformację ustrojową, skłania do krytycznej refleksji nad odpowiedzialnością za rozwój międzynarodowy oraz prowadzi do osobistego zaangażowania i świadomego działania na rzecz walki z ubóstwem na świecie i realizacji Milenijnych Celów Rozwoju.

Zgodnie z definicją Forum Edukacji Rozwojowej jest ona procesem aktywnego uczenia się, opartego na wartościach:solidarności, równości, włączania i współpracy. Sprawia ona, ze ludzie przechodzą od podstawowej wiedzy o najważniejszych sprawach dotyczących rozwoju międzynarodowego i zrównoważonego rozwoju, poprzez zrozumienie przyczyn i skutków spraw światowych do osobistego zaangażowania i świadomego działania.określa ten rodzaj edukacji jako proces, którego celem jest przyczynienie się do rozwoju.

Edukacja globalna sprzyja pełnemu uczestnictwu wszystkich obywateli w usuwaniu ubóstwa na świecie i walce z wykluczeniem. Jej zadaniem jest też wpływanie na to, aby polityka międzynarodowa i polityki w poszczególnych krajach były bardziej sprawiedliwe i bardziej oparte na równowadze ekonomicznej, społecznej i ekologicznej oraz na prawach człowieka.

Więcej na temat edukacji globalnej:

Dokument opracowany przez członków grupy roboczej ds. edukacji globalnej działającej w ramach platformy polskich organizacji pozarządowych – Grupa Zagranica na potrzeby konsultacji m.in. w sprawie reformy podstawy programowej

http://www.dea.org.uk

Zobacz także...