Czym jest zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój to taki, który umożliwia nam zaspokajanie naszych podstawowych potrzeb.

Oznacza on racjonalne korzystanie z istniejących zasobów naturalnych takich jak woda, surowce naturalne czy powietrze tak, aby nie uległy one zniszczeniu lub wyczerpaniu teraz i w przyszłości. Zrównoważony rozwój zachowuje równowagę pomiędzy potrzebami różnych ludzi na całym świecie a środowiskiem naturalnym.
Zrównoważony rozwój to racjonalne korzystanie z zasobów naturalnych Ziemi. Taki rozwój zapewnia wszystkim ludziom możliwość zaspokojenia podstawowych potrzeb bez zagrożenia, że dla przyszłych pokoleń zabraknie czystego powietrza, wody pitnej czy węgla lub ropy. Uznaje on, że każdy człowiek ma prawo do polepszania jakości swojego życia, nie może się to jednak odbywać kosztem innych ludzi lub środowiska naturalnego. Oznacza to, że ludzie oprócz prawa do godnego życia mają również obowiązek zapewnienia tego prawa innym. Patrząc na zrównoważony rozwój z perspektywy praw człowieka bardzo ważne jest by zrozumieć, że aby dany człowiek lub społeczeństwo mogło się rozwijać, najpierw muszą być spełnione podstawowe potrzeby jednostki. Proces ten powinien jednak przebiegać w sposób nie zagrażający środowisku naturalnemu oraz innym ludziom. Warunki socjalne: dostęp do wody pitnej, pożywienia, które zapewnią nam zdrowie są podstawą. Jeśli woda w mojej okolicy jest czysta, mogę uprawiać rolę, wykarmić rodzinę, czasem nawet zainwestować nadwyżkę. Będąc zdrową jednostką, która ma dach nad głową, mogę myśleć o szkole dla moich dzieci. Dzięki dostępowi do edukacji i informacji mam możliwość pracować, co zapewni mi i moim bliskim godne życie oraz rozwój. Zdrowe i czyste środowisko jest niezbędnym warunkiem spełnienia praw człowieka.

Może Ci się również spodoba